Okruh osob podle zák.č.108/2006 Sb., § 79 odst.5, písm. d), číslice 3.

 

A/ Sociální služba je určena pro osoby:

1. Hovořící česky.

2. Pro osoby z celé ČR.

3. Se zrakovým postižením – úplnou nevidomostí, praktickou nevidomostí nebo těžce slabým zrakem.

4. Minimálně se středně těžkou závislostí na pomoci druhých osob podle §8 zákona 108/2006 Sb.

5. S podanou žádostí o příspěvek na péči a s ohledem na hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení nemohlo dojít Obecním úřadem obce s rozšířenou působností k sociálnímu šetření, a následně k přiznání příspěvku na péči § 26, zákona 108/2006 Sb. a řízení bylo přerušeno.
Posouzení závislosti na pomoci druhých osob předběžně zjišťuje sociální pracovnice a vedoucí zdravotního úseku při místním šetření ve zdravotnickém zařízení, kde je žadatel o pobytovou sociální službu hospitalizován.

B/ Služba není určena osobám:

1. Se zdravotním stavem vyžadujícím poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.

2. S akutní infekční chorobou.

3. Bez zdravotního pojištění.

4. Jejichž chování z důvodů duševní poruchy by narušovalo kolektivní soužití s osobami se zrakovým postižením – zejména se jedná o:

  • osoby se syndromy těžké a hluboké demence
  • osoby s poruchami osobnosti, projevujícími se agresivním a antisociálním chováním
  • osoby se závažnými psychotickými poruchami (např. schizofrenií, trvalou schizotypální poruchou s bludy)
  • osoby s depresivními poruchami nálady se sebevražednými tendencemi
  • osoby s poruchami intelektu na úrovni středně těžké a hluboké mentální retardace
  • osoby s poruchami intelektových funkcí na úrovni střední mentální retardace v kombinaci s dalšími závažnými tělesnými onemocněními nebo pohybovými postiženími.

5. S parazitární chorobou.

6. S tuberkulózou.

7. S pohlavní chorobu v akutním stadiu.

8. Zneužívající alkoholu nebo jiných návykových látek a neprodělaly léčbu, která by tyto návyky odstranila.