DAROVACÍ SMLOUVA č. …… /……

uzavřená dle Občanského zákoníku

I.

PALATA - domov pro zrakově postižené, příspěvková organizace,
zastoupená ředitelem Ing. Jiřím Procházkou

Na Hřebenkách 5, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 70872783

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 50016-143451319/0800

(dále jen obdarovaný)

a

II.


)
a obdarovaný dar přijímá.

III.

Ve smyslu platných daňových zákonů lze tento dar použít pro odpočet ze základu daně. Majetek se nabývá v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.

IV.

Pokud není v čl. VI. této smlouvy uvedeno výslovné přání dárce, k jakému účelu má být dar použit, použije ho obdarovaný v souladu s posláním obdarovaného.

V.

Požádá-li dárce obdarovaného o prokázání způsobu použití daru, je obdarovaný povinen to učinit. Jestliže by dárce zjistil, že dar byl použit v rozporu s ustanoveními této smlouvy, může požadovat na obdarovaném vrácení daru, nebo jeho části.

VI.

Jiná ujednání

Dárce si výslovně přeje, aby jeho jméno, případně jméno jeho firmy bylo/nebylo v souvislosti s předmětem této smlouvy darováním zveřejňováno. Palata je podle zákona č. 340/2015 Sb. povinným subjektem ke zveřejňování smluv. Darovací smlouva je zasílána u fyzických osob u daru nad 1 000 Kč a u právnických osob u daru nad 2 000 Kč a dárce si výslovně přeje, aby mu
byla zaslána darovací smlouvanebyla zaslána darovací smlouva

Dárce si výslovně přeje, aby dar byl použit:
na zajištění provozu Domovana náklady spojené s kulturními a společenskými akcemi Domova Palatana zakoupení drobných předmětů pro klienty Domovana zvelebení parku Domovave prospěch fondu FKSPve prospěch odměn pracovníků Domova

Způsob platby:
převodemonlinehotově v pokladně Domova

VII.

Závěrečná ustanovení

Darovací smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž po podepsání jedno vyhotovení obdrží dárce a dvě obdarovaný.
.................................................
dárce
.................................................
ing. Jiří Procházka
ředitel Domova Palata

V Praze dne ..................................