DAROVACÍ SMLOUVA č. …… /……

  uzavřená dle Občanského zákoníku

  I.

  PALATA - domov pro zrakově postižené, příspěvková organizace,
  zastoupená ředitelem Ing. Jiřím Procházkou

  Na Hřebenkách 5, 150 00 Praha 5 - Smíchov
  IČO: 70872783

  bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
  číslo účtu: 50016-143451319/0800

  (dále jen obdarovaný)

  a

  II.


  )
  a obdarovaný dar přijímá.

  III.

  Ve smyslu platných daňových zákonů lze tento dar použít pro odpočet ze základu daně. Majetek se nabývá v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.

  IV.

  Pokud není v čl. VI. této smlouvy uvedeno výslovné přání dárce, k jakému účelu má být dar použit, použije ho obdarovaný v souladu s posláním obdarovaného.

  V.

  Požádá-li dárce obdarovaného o prokázání způsobu použití daru, je obdarovaný povinen to učinit. Jestliže by dárce zjistil, že dar byl použit v rozporu s ustanoveními této smlouvy, může požadovat na obdarovaném vrácení daru, nebo jeho části.

  VI.

  Jiná ujednání

  Dárce si výslovně přeje, aby jeho jméno, případně jméno jeho firmy bylo/nebylo v souvislosti s předmětem této smlouvy darováním zveřejňováno. Palata je podle zákona č. 340/2015 Sb. povinným subjektem ke zveřejňování smluv. Darovací smlouva je zasílána u fyzických osob u daru nad 1 000 Kč a u právnických osob u daru nad 2 000 Kč a dárce si výslovně přeje, aby mu
  byla zaslána darovací smlouvanebyla zaslána darovací smlouva

  Dárce si výslovně přeje, aby dar byl použit:
  na zajištění provozu Domovana náklady spojené s kulturními a společenskými akcemi Domova Palatana zakoupení drobných předmětů pro klienty Domovana zvelebení parku Domovave prospěch fondu FKSPve prospěch odměn pracovníků Domova

  Způsob platby:
  převodemonlinehotově v pokladně Domova

  VII.

  Závěrečná ustanovení

  Darovací smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

  Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž po podepsání jedno vyhotovení obdrží dárce a dvě obdarovaný.
  .................................................
  dárce
  .................................................
  ing. Jiří Procházka
  ředitel Domova Palata

  V Praze dne ..................................