I.

Evidence žadatelů

 1. Palata – Domov pro zrakově postižené vede evidenci žadatelů o umístění v Domově.
 2. V případě žádosti manželské dvojice je možné podat žádost o umístění obou manželů i v případě, že druhý z manželů nesplňuje daná kriteria přijímání obyvatel do Domova.
 3. Do evidence bude zapsán pouze žadatel, který předloží řádně vyplněnou žádost na předepsaném formuláři a přiloží požadované přílohy.
 4. Domov nemusí zařadit do evidence žadatele, který nesplňuje podmínky okruhu osob, pro které je sociální služba určena podle zák.č.108/2006 Sb., § 79 odst.5, písm. d), číslice 3.
 5. Žadatel, který je zapsán do evidence, je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke změně skutečnosti uvedené v původní žádosti, oznámit ji písemně sociální pracovnici Domova a prokázat ji přílohou.
 6. Žadatel je povinen doložit prokazatelným způsobem výši pobíraného důchodu, výši příspěvku na péči, výši dalších pravidelných příjmů a přiložit zprávy praktického a očního lékaře, které nesmí být starší než 3 měsíce.
 7. Žadatel je povinen obnovit svou žádost nejpozději do jednoho roku ode dne jejího posledního podání.

II.
Náležitosti žádosti

 1. Žádost žadatele musí být předložena na předepsaném formuláři, který je k dispozici ve vrátnici Domova, u sociální pracovnice a na webových stránkách Domova, kde je možné jej vytisknout. Předpokladem přijetí žádosti je vyplnění formuláře ve všech rubrikách.

Nedílnou součástí žádosti o umístění v Domově je:

a) vyjádření očního lékaře
b) vyjádření praktického lékaře
c) doklad o přiznání důchodu
d) doklad o aktuální výši pobíraného důchodu, pouze v případě žádosti o snížení úhrady za pobyt
e) doklad o aktuální výši pobíraného příspěvku na péči
f) doklad o dalších pravidelných příjmech
g) prohlášení klienta

III.
Hodnocení žádosti

 1. Hodnocení žádosti provádí minimálně tří členná komise. Komise musí mít vždy lichý počet členů. Členem komise je vždy vedoucí zdravotního úseku. Členem komise může být i externí osoba.
 2. Žádost žadatele projedná komise a bodově ohodnotí podle příslušných kritérií, které jsou uvedeny v odstavci V. Zvláštní ustanovení těchto pravidel.
 3. Výsledek bodového hodnocení určuje pořadí žadatele v evidenci žadatelů.
 4. Do evidence žadatelů jsou aktuálně zařazovány nové žádosti. Seznam je průběžně aktualizován.

IV.
Důvody k vyřazení z evidence žadatelů

Domov nezapíše do evidence žadatelů nebo z evidence vyřadí žadatele, který:

 1. Nesplňuje podmínky okruhu osob, pro které je sociální služba určena.
 2. Uvedl-li nepravdivé údaje ve své žádosti nebo neoznámil změnu podle čl.I., odst.6
 3. Nedodá-li všechny potřebné přílohy k žádosti vyjmenované v článku II. těchto pravidel
 4. Neobnoví-li žádost podle článku I. odst. 8
 5. Odmítne-li uzavřít smlouvu o poskytování soc.služby

V.
Zvláštní ustanovení

Pravidla vedení evidence žadatelů do Domova nabývají platnosti dnem 1. 7. 2007.

Tato směrnice obsahuje 3 stránky.

Příloha – Hodnocení žádosti k zařazení do evidence žadatelů