1. ÚVODNÍ PREAMBULE

Etický kodex zaměstnanců Palaty – Domova pro zrakově postižené formuluje základní pravidla chování zaměstnanců, studentů a dobrovolníků ke klientům, spolupracovníkům, zaměstnavateli a k organizaci. Vychází při tom z obecných zásad demokracie a deklarace lidských práv.

2. ETICKÉ ZÁSADY

  • Ve vztahu ke klientům

Zaměstnanec, student, dobrovolník, při své práci respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost nebo náboženské vyznání. Ke svým pracovním úkolům přistupuje s maximální profesionální odpovědností. Respektuje právo každého jedince na seberealizaci a dbá na to, aby současně nedocházelo k omezování takového práva druhých osob.

Zaměstnanec, student, dobrovolník, vede klienty k odpovědnosti za vlastní život, chrání důstojnost a lidská práva klientů. Chrání a respektuje klientovo právo na soukromí a intimitu a s taktem a pochopením respektuje důvěrnost jeho sdělení. Informace, které klientům v zákonném rozsahu poskytuje jsou úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné. Zachovává mlčenlivost o informacích, se kterými přichází do styku při výkonu své činnosti.

  • Ve vztahu ke spolupracovníkům

Zaměstnanec, student, dobrovolník respektuje znalosti, zkušenosti a názory svých kolegů a kritické připomínky vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

  • Ve vztahu k zaměstnavateli

Zaměstnanec se podílí na vytváření dobrých pracovních a mezilidských vztahů na pracovišti. Ve veřejném vystupování dbá zaměstnanec zájmů zaměstnavatele a vyvaruje se jakékoliv činnosti či jednání, jež by poškozovaly jeho dobré jméno. Vyvaruje se jednání, které by mohlo být označeno jako korupční.

  • Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

Zaměstnanec dbá na zvyšování odborné úrovně své práce prostřednictvím celoživotního výcviku a vzdělávání a dbá na zvyšování prestiže svého povolání.

  • Ve vztahu ke společnosti

Podle svých pravomocí informuje širokou veřejnost o poskytovaných službách osobním vystupováním i prostřednictvím medií (internet, rozhlas, TV, tisk apod.)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Etický kodex je vypracován v souladu s dalšími právními předpisy a normami a každý zaměstnanec Palaty – Domova pro zrakově postižené, student a dobrovolník má povinnost se s obsahem seznámit a řídit se jím. Je k dispozici na každém úseku v černotisku.

Zásadní porušení ustanovení tohoto Etického kodexu zaměstnancem Palaty – Domova pro zrakově postižené může být považováno za zvlášť hrubé porušení povinností vyplývající z právních předpisů kázně zejména ve smyslu §§ 52 a 55 Zákoníku práce.

Tento etický kodex byl projednán a schválen na schůzi zaměstnanců Palaty – Domova pro zrakově postižené dne 28. června 2004 a nabývá účinnosti dnem 1.7.2004 .

Aktualizován v souladu s ustanoveními nového Zákoníku práce platného od 1. 1. 2007.

 

Ing. Jiří Procházka
ředitel domova Palata