Co je nutné udělat pro přijetí do Domova?

Formuláře potřebné pro podání žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby naleznete na www.palata.cz. Je možné také osobní vyzvednutí v kanceláři sociálních pracovníků či zaslání poštou nebo e-mailem na adresu, kterou udáte. Jedná se o formulář žádosti, vyjádření praktického lékaře, vyjádření očního lékaře a prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dále prosíme o doložení rozhodnutí o příspěvku na péči (či potvrzení o podání žádosti Úřadu práce o přiznání tohoto příspěvku) a aktuální důchodový výměr pro výpočet případného snížení úhrady. Žádost musí být podepsána výhradně žadatelem o poskytování sociální služby nebo jeho zákonným zástupcem. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat sociální pracovníky na tel. čísle 277 028 410.

Jaký je postup Domova při přijímání klientů?

Žádost posuzuje přijímací komise Domova, kterou tvoří vedoucí zdravotního úseku, manažer kvality a sociální pracovník. Pokud bude Vaše žádost zamítnuta, důvod Vám sdělíme písemně, v případě potřeby doplnění žádosti Vás budeme také informovat. Žádost je bodově hodnocena a určuje orientační pořadí v evidenci žadatelů (způsob hodnocení naleznete na webových stránkách v sekci pravidla vedení evidence žadatelů). Pokud během evidence žádosti dojde ke změnám zdravotního stavu, změně adresy, tel. čísla, výše příspěvku na péči, výměry důchodu apod., žádáme Vás o aktualizaci těchto údajů. Doba od podání žádosti k přijetí závisí na okolnostech, jakými jsou naplnění kapacity Domova, umístění v pořadníku evidence žadatelů či aktuální zdravotní stav. Bezprostředně před přijetím bude provedeno sociální šetření v místě pobytu žadatele. Jedná se o rozhovor se sociálním pracovníkem a vedoucí zdravotního úseku. Jsou předány základní informace o pobytu v Domově, zjišťujeme očekávání a cíle žadatelů, jejich sociální situaci. Vedoucí zdravotního úseku se seznámí s aktuálním zdravotním stavem, užíváním léků či léčbou budoucího klienta. O přijetí budete telefonicky informováni, na termínu nástupu se vždy předem dohodneme.

Musím mít trvalé bydliště v Praze, pokud se chci stát obyvatelem Domova?

Trvalé bydliště v Praze není podmínkou pro umístění do Domova. Podmínkou je trvalý pobyt na území ČR.

Může být přijatý i manželský pár, pokud pouze jeden z manželů má zrakovou vadu?

Ano, vidoucího partnera považujeme za doprovodnou osobu klienta se zrakovou vadou.

Je přiznání příspěvku na péči podmínkou pro přijetí?

Příspěvek na péči je určený lidem, kteří v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují péči a pomoc při zvládání základních životních potřeb. Slouží na úhradu péče o osoby, které se sami nedokáží obsloužit v činnostech běžné denní péče o vlastní osobu. Je zároveň ukazatelem sociální potřebnosti pro využívání pobytové sociální služby. Předpokládáme, že pokud máte zájem o poskytnutí sociální služby v našem Domově, nárok na příspěvek na péči Vám vzhledem ke zrakové vadě vzniká a doporučujeme o jeho přiznání požádat.

Co vzít s sebou při nástupu do Domova Palata?

Zde je orientační seznam věcí, které jsou potřebné a vhodné pro Váš pobyt v Domově