Domácí řád

Denní režim domova

Denní režim se řídí a respektuje Všeobecnou deklaraci lidských práv vyhlášenou Valným shromážděním Organizace spojených národů.

Nepřipouští žádnou formu diskriminace, zejména rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Ctí zejména zásadu, že práva každého člověka končí tam, kde začínají práva člověka jiného.

Přijetí a nástup do domova

Klienti jsou přijímáni na základě smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené mezi poskytovatelem a klientem, která musí být v písemné formě a ve dvou originálech (1x pro poskytovatele, 1x pro uživatele služby).

Pobyt v domově

Klienti mimo svých pokojů mohou využívat v domově společně s klienty další prostory, a to zejména jídelnu, chodby, výtahy, společenské místnosti, sociální zařízení, atrium, zahradu.

Aktuální informace jsou denně vyhlašovány vnitřním rozhlasem (jídelní lístek, nabídka aktivit…).

Pobyt mimo domov

Domov mohou klienti opouštět podle svých přání, potřeb a zájmů.

Při odchodu informují službu konající personál na úseku.

Při odchodu na dovolenou je klient povinen dva dny předem nahlásit svoji nepřítomnost.

Návštěvy

 • Domov je veřejnosti otevřený a návštěvy mohou klienti přijímat na pokojích denně v době od 8,00 do 21,00 hodin.
 • Návštěvníci oznamují příchod a odchod na recepci domova a jsou zapsáni do návštěvní knihy.
 • Návštěvy svým chováním nesmí rušit a omezovat klienty domova.

Do pokojů klientů se vstupuje pouze na jejich pozvání, případně se souhlasem dalších klientů společně bydlících. Návštěvy i klienti mají možnost využít společenské prostory domova.

 • Lékař nebo ředitel domova má právo zrušit či omezit návštěvy z důvodu možného ohrožení zdraví nebo životů klientů.
 • Zvířata, např. psy, mohou návštěvy přivádět pouze na vodítku a po dohodě s vedením domova a se souhlasem dalších klientů na pokoji. Nevidomí, kteří využívají služeb vodících psů pro nevidomé mají přístup do prostor domova neomezený.

Noční klid

 • Doba nočního klidu je stanovena od 21,00 hodin do 6,00 hodin.
 • V době nočního klidu je třeba se po chodbách chovat ohleduplně a nerušit hlukem. TV a rozhlasové přijímače přiměřeně ztlumit tak, aby vysílání nerušilo ostatní klienty.

Noční zdravotní kontroly

 • Noční zdravotní kontroly na pokojích klientů jsou prováděny pravidelně podle harmonogramu nočních směn.  
 • Noční zdravotní kontroly nejsou prováděny pouze v případě výslovného přání klientů. Pokud si na více lůžkovém pokoji jeden z klientů kontrolu přeje, kontrola se provádí.  

Součinnost klientů s vedením domova

 • Klienti mají možnost podílet se na činnosti domova.
 • V domově se dle potřeb schází výbor obyvatel složený z volených zástupců klientů. Výbor se vyjadřuje k aktuálnímu dění v domově, předkládá náměty a stížnosti a navrhuje řešení problémových situací.
 • Klienti domova se scházejí vždy první pracovní den v měsíci na společném setkání s ředitelem domova a se zaměstnanci domova, kde jsou informováni o aktuálním dění v domově a mají možnost vyjádřit svá přání a připomínky a příp. navrhovat řešení.

Bezpečnost

 • Při mimořádných situacích se klienti řídí pokyny zaměstnanců domova.

Mimořádné situace (např. požár) řeší požární poplachová směrnice ředitele domova a standard č. 14 nouzové a havarijní situace.

 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno vyhazovat předměty z oken.
 • Klientům není z bezpečnostních důvodů povolen vstup do provozních prostor (např. suterén, dílny, kuchyň, prádelna apod.).
 • V jídelně z hygienických důvodů není dovolen vstup klientům do prostoru přípravy a výdeje jídla.
 • Kouření je zakázáno ve všech místnostech domova s výjimkou prostor, které jsou k tomu účelu určeny.
 • Používání elektrických spotřebičů je dovoleno, klienti jsou poučeni o bezpečném zacházení a dodržují stanovené předpisy při zacházení s elektrickými spotřebiči. Elektrické spotřebiče podléhají pravidelným revizím. Revize vlastních spotřebičů hradí klienti ze svých prostředků.
 • Zjištěné závady hlásí klienti a zaměstnanci vedoucí úseku, případně službu konajícímu personálu.
 • Všechny osoby pohybující se v prostorách domova jsou povinni dodržovat předpisy a pravidla požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví, a chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu

Stížnosti

 • Klienti nebo jejich příbuzní mají právo si na poskytované služby stěžovat ústní či písemnou formou.
 • Podávání a vyřizování stížností je upraveno ve směrnici O přijímání a řešení stížností.

Ochrana osobních údajů klientů

Domov je oprávněn žádat osobní údaje klienta, který žádá o poskytnutí sociálních služeb. Veškeré údaje jsou důvěrné a zaměstnanci, kteří k nim mají přístup, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, která je uvedena v pracovní smlouvě.

Klient či jeho zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem souhlas s používáním osobních údajů výhradně      k účelu pobytu klienta, zároveň má kdykoliv možnost nahlédnout do písemností jeho se týkajících.

 • Domov shromažďuje a zpracovává nezbytné údaje o klientech, které umožňují poskytování bezpečné, odborné a kvalifikované sociální služby. Shromažďování a zpracování osobních údajů odpovídá platným obecně závazným normám (zákon č.110/2019 o zpracování osobních údajů)

Veškeré osobní písemnosti jsou uschovány jednotlivým klientům podle vnitřní směrnice k archivaci podle spisového a skartačního řádu. Přístup k nim má pouze pověřený pracovník.

Dodržování a porušení Domácího řádu

Za hrubé porušení Domácího řádu se považuje zejména kouření na pokojích, krádeže, agresivní chování apod. Z každého takového jednání musí být pořízen písemný záznam, který je uložen v osobní dokumentaci klienta.

Poskytované služby

Poskytované služby vycházejí z individuálních schopností klientů zvládat úkony péče o vlastní osobu, úkony soběstačnosti a z aktuálního stavu klienta a jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování sociálních služeb.

Ubytování

 • Domov poskytuje ubytování v jedno až dvoulůžkových pokojích.
 • Klienti si mohou svůj pokoj vybavit drobnými osobními doplňky (např. polička, obrázky, fotografie, dečky apod.).
 • Dle požadavků klientů a po vzájemné dohodě je možné mít na pokoji PC, ledničku, televizi, rádio, křeslo apod. s tím, že klienti si hradí spotřebovanou elektrickou energii dle ceníku fakultativních služeb
 • Ve standardně vybaveném pokoji je lůžko, skříň, noční stolek, židle, stůl, polička, telefon, sociální zařízení.
 • Pracovníci respektují svobodnou vůli klienta a jeho právo na soukromí. Pokud klient nechce být v určitou dobu ve svém pokoji rušen, prostřednictvím dveřní visačky na svoji potřebu upozorní a tato je od zaměstnanců respektována.
 • Seznam typů pokojů a ceník za ubytování je v příloze č. 1 tohoto řádu.
 • Klient je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně, plně v souladu s Domácím řádem. V prostorách DOZP nesmí klient bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny, nesmí zasahovat do technologií a instalací, klient má povinnost vyhnout se chování, které by mohlo vést k omezení nerušeného výkonu práv jiných klientů nebo ke škodám na majetku poskytovatele nebo třetích osob.

O případné změně ubytování (pokoje nebo lůžka na přání klienta, nebo z jiných důvodů) společně rozhodují po předchozím projednání s klientem vedoucí úseků. Změnu schvaluje ředitel domova.

Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo přestěhovat klienta z důvodu změny jeho zdravotního stavu nebo s ohledem na oprávněné zájmy jiných klientů.

V Domově není klientům povoleno chovat zvířata, s výjimkou případů udělení písemného souhlasu ze strany poskytovatele.

Klient je povinen umožnit vstup do pokoje pověřeným zaměstnancům poskytovatele, a to i v době své nepřítomnosti, a dále třetím osobám, jejichž přítomnost je nutná z důvodu zajištění ochrany zdraví, hygieny nebo bezpečnosti klienta – avšak vždy pouze za přítomnosti pověřených zaměstnanců klienta.

Úklid

 • Ve všech prostorách domova je pravidelně udržován pořádek a čistota.
 • Úklid pokojů klientů a ostatních prostor je prováděn v souladu s platnými předpisy.
 • Klient je povinen dodržovat pořádek a čistotu v rozsahu jeho schopností.
 • Úklid osobních věcí a předmětů si zajišťuje klient, případně za asistence personálu.
 • Rozsah úklidu prováděného domovem je vázán na potřeby a samostatnost klienta.
 • Pokud klientovi nevyhovuje frekvence či doba úklidu pokoje, může si individuálně tuto dobu dohodnout.
 • Úklid skříní, stolků, osobních předmětů a věcí je prováděn personálem pouze s výslovným souhlasem klienta nebo v případě nesoběstačnosti.
 • Potraviny podléhající zkáze ve skříních a nočních stolcích nelze skladovat, ošetřující personál je oprávněn zbytky jídla a předměty odporující zásadám hygieny odejmout a zlikvidovat.

 

Praní a drobné opravy osobního prádla a ošacení, žehlení

 • Praní, žehlení osobního prádla i ložního prádla zabezpečuje domov. Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby klienta, nejpozději však každý třetí týden.
 • Osobní prádlo a ošacení klienta je označeno při zahájení služby a vždy při jakékoliv obměně. Pro předcházení záměny osobního prádla a ošacení je klient povinen nahlásit jakékoliv změny příslušné vedoucí úseku.
 • Drobné opravy osobního prádla a ošacení zajišťuje domov. Seznam drobných oprav je přílohou č. 2 tohoto řádu.
 • Případné reklamace, které se týkají prádla (ať už poškození nebo ztráta) vyřizuje příslušný vedoucí úseku.

Stravování

Domov poskytuje celodenní stravu v rozsahu 4 hlavních jídel včetně dvou dodatků odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Dodatky jsou vydávány při snídani a večeři.

Na úsecích jsou po celý den k dispozici teplé a studené nápoje.

Jídelní lístek navrhuje nutriční terapeut a schvaluje stravovací komise složená z klientů a zaměstnanců domova.

Seznam diet a kalkulace stravování je v příloze č. 3 tohoto řádu.

Nevyužité stravování v den odchodu či příchodu klientů je řešeno nabídkou možnosti balené stravy případně nápojů a potravin s delším datem trvanlivosti (např. džusy, čaje apod.).

V případě plánované dovolené je klient povinen nahlásit svůj odchod minimálně 2 dny předem, aby mu mohla být vyplacena náhrada za stravu.

Strava se vydává v jídelně v následujících časech :

Snídaně: 07.45 – 09.15 hodin
Oběd: 11.30 – 13.30 hodin
Večeře: 17.00 – 18.00 hodin

U imobilních obyvatel se podává strava na pokojích nebo místních společenských místnostech:

Snídaně: od 7.30 hodin
Oběd: od 11.30 hodin
Večeře: od 16.30 hodin

Péče o vlastní osobu

Domov poskytuje podle míry zvládání úkonů péče o vlastní osobu klientům pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při přesunech na lůžku a vozíku, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změnách poloh, dále zajišťuje pomoc a podporu při podávání jídla a pití.

Každý klient domova má určeného klíčového pracovníka, který se mu věnuje individuálně. Pomáhá s nácvikem sebeobsluhy, samostatného pohybu a prostorové orientace, s nácvikem práce                 s kompenzačními pomůckami, zařizuje osobní přání a pomáhá při adaptaci po zahájení služby a nástupu do domova.  

 

Pomoc při osobní hygieně

 • Klienti podle svých schopností dodržují osobní hygienu.
 • Klienti domova přiměřeně svým schopnostem pečují o svůj zevnějšek a čistotu svého prádla, šatů a obuvi.
 • Neumožňuje-li zdravotní stav klienta samostatné provádění osobní hygieny, ošetřující personál poskytuje pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty a pomoc při použití toalety.
 • Podle potřeby klienta probíhá koupání za asistence a pomoci personálu, minimálně však 1x týdně. U klientů, kteří jsou odkázáni na zvýšenou péči, provádí běžnou denní hygienu a celkovou koupel ošetřující personál také na lůžku.

Vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Domov zajišťuje nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, organizuje volnočasové a zájmové aktivity.
 • V domově jsou prostory určené a využívané k ergoterapii – výtvarná činnost, košíkářství, keramika, práce s textilem a papírem atd.
 • Klienti mají možnost využívat kuchyňky v denních místnostechě.
 • Klienti pořádají individuální oslavy podle svých přání, podílí se na přípravě oslav Vánoc, Velikonoc a dalších svátků – výroba dárků, výzdoba domova apod.

Domov poskytuje doprovody podle možností domova a individuálních přání klientů (nákupy potřebných věcí a oblečení, čtení a psaní dopisů, vyřizování osobních soukromých záležitostí, vyřizování přihlašování k pobytu, příplatků na péči, průkazek ZTP, ZTP/P, sociální dávky, kompenzační pomůcky a další).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Domov podporuje a pomáhá klientům při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Domov zajišťuje sociální asistenty pro pomoc a doprovody na kulturní a společenské akce např. koncerty, vystoupení umělců, výlety, vycházky, divadla, poznávací zájezdy, výstavy, rekreace, muzea apod.
 • Klienti mají k dispozici na pokojích telefony, ve společenských místnostech televizory.
 • Domov vytváří podmínky a pomáhá při obnově nebo upevnění kontaktů s rodinou a přáteli klientů. Nabízí podle možností ubytování rodinným příslušníkům a přátelům na ubytovně během návštěvy klienta.
 • Domov zajišťuje půjčování zvukových knih z knihovny K. H. Macana.

Sociálně terapeutické činnosti

 • Palata zajišťuje socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností.
 • Domov nabízí další terapeutické aktivity: trénování paměti, canisterapie, muzikoterapie, aromaterapie, arteterapie, reminiscenční terapie, kondiční cvičení, čtení novin a časopisů, čtení z knížek na pokračování, poslech hudby a zvukových knih apod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci s využitím sluchátek, čtecího zařízení, čtecích lup apod.
 • Informace jsou poskytovány v černotisku, v Braillově slepeckém písmu a zvukové formě.
 • Každý druhý měsíc vychází Zpravodaj Domova Palata, na příspěvcích se podílí klienti i zaměstnanci Domova.

Zdravotní péče

 • Zdravotní péči v Domově zajišťují smluvní lékaři zdravotních pojišťoven. Zdravotní péče je poskytována na základě indikací lékařů a je hrazena ze zdravotního pojištění klienta.
 • V Domově je uplatňováno právo svobodné volby lékaře. Každý klient může být i nadále registrován u svého praktického lékaře.
 • Podle potřeby je pro klienty zajišťována hospitalizace v nemocnici, popř. v jiném zdravotnickém zařízení.
 • Ošetřovatelskou a rehabilitační péči provádí ošetřující personál domova podle ordinace lékaře 24 hodin.
 • Záznamy o předepsaných a vydaných lécích jsou nedílnou součástí zdravotnické dokumentace jednotlivých klientů.
 • Se souhlasem praktického lékaře a dle ordinace lékaře si klient bere léky sám, v případě nesoběstačnosti asistuje nebo podává léky ošetřující personál.
 • Zdravotní péče řeší nejen akutní a chronické stavy, ale je zaměřena zejména na jejich prevenci.
 • Doprovody na odborná vyšetření mimo domov jsou plně indikovány praktickým lékařem, rovněž tak i způsob transportu. Doprovod provádí pracovníci domova a rodinní příslušníci.

Základní sociální poradenství

 • Domov zajišťuje informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.
 • Poskytuje informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci.
 • Poskytuje informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.  
 • Poskytuje informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.  

Fakultativní služby

Fakultativní služby jsou nabízeny Palatou nad rámec základních činností a jsou klientem hrazeny zvlášť.

Veškeré fakultativní služby jsou placeny bezhotovostním převodem z účtu.

Služby je možno objednat u příslušné vedoucí úseku.

Seznam fakultativních služeb a ceník je uveden v příloze  č. 4 tohoto řádu.

Bližší informace k některým fakultativním službám:

Peněžní služby

 • Zůstatky z příjmů po úhradě pobytu v domově jsou vždy první pracovní den po dni v měsíci vypláceny v hotovosti nebo na přání klientů ukládány na depozitní účty klientů. Depozitní účty klientů jsou vedeny v pokladně Domova.
 • Výplaty provádí pověření zaměstnanci domova spolu se svědky. Převzetí důchodu nebo kapesného klientem potvrzují vždy nejméně dva svědci.
 • Není-li klient v den výplaty přítomen, důchod nebo kapesné se po dobu 3 dnů ponechává v trezoru domova, a poté se ukládá na depozitní účet v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • Domov ručí pouze za finanční hotovost a cennosti uložené v trezoru pokladny.

Doprava

 • Palata nabízí individuální dopravu za osobními zájmy a potřebami klientů např. návštěvy zdravotnických zařízení apod.

Drobné opravy vlastních doplňků

 • Palata nabízí drobné opravy vlastních doplňků. Klient hradí nakoupený materiál a čas potřebný k opravě.

Dovoz léků a donáška nákupů mimo areál Palaty

 • Palata zajišťuje na základě požadavků klientů hromadný dovoz léků z nejbližší lékárny.
 • Klienti si hradí doplatky na léky na základě informace a dohody s lékařem a podle ceníků zdravotních pojišťoven.
 • Doplatky za léky na základě vystaveného účetního dokladu, jména klienta, názvu a množství léku a výše doplatku se hradí bezhotovostně z depozitních účtů klientů.

Poskytnutí úkonů v případě, že osoba není příjemcem příspěvku na péči 

 • Domov nabízí za úhradu poskytnutí úkonů základních činností osobám bez příspěvku na péči.

Ostatní služby

 • Domov vytváří podmínky pro další poskytovatele služeb: kadeřnictví, pedikúra, masérka, manikúra, kosmetika, bufet, odborné lékaře, prodej drobného textilního zboží.

Příloha č. 1  Domácího řádu a poskytovaných služeb – Ceník za ubytovací služby a stravování

Tabulka č. 1 – Ubytovací služby

( ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)

Typ pokoje Úhrada za jeden den ubytování
Jednolůžkový pokoj 280 Kč
Dvoulůžkový pokoj 280 Kč

V případě nepřítomnosti se částky za ubytování nevrací.

Tato příloha obsahuje 1 stranu.

…………………………….

Ing. Jiří Procházka

ředitel

Příloha č. 2  Domácího řádu a poskytovaných služeb –  Seznam drobných oprav

 • Kalhoty:
  rozpáraná část oděvu ( do délky 10 cm) utržený knoflík výměna zipu ( v případě poškození v prádelně)
 • Sukně:
  rozpáraná část oděvu ( do délky 10 cm) utržený knoflík natržená část podšívky do délky 10 cm rozpáraná část podsazení
 • Saka, bundy, kabáty:
  natržená část podšívky do délky 10 cm utržený knoflík natržená část kapsy
 • Osobní prádlo:
  trenýrky, spodní prádlo, košilky, tílka oprava natrženého prádla do délky 10 cm utržený knoflík
 • Osobní ložní prádlo:
  natržená část do délky 20 cmutržený knoflík zapošití dírky výměna tkalounu ( šnůrka)

Tato příloha obsahuje 1 stranu.

…………………………….

Ing. Jiří Procházka

ředitel

 

Příloha č. 3  Domácího řádu a poskytovaných služeb –  Stravování

 • celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel a dodatku stravy poskytovaného při snídani a večeři pro diety 9 a 9/2 )

Cena za poskytování stravy činí za 1 den 255 Kč z toho:

cena potravin        117,- Kč       náklady na výrobu                138,- Kč

Seznam poskytovaných diet

3 racionální

2 šetřící

9 diabetická

9/2 kombinace diabetická/šetřící

Úhrada za stravu se při nepřítomnosti klienta vrací pouze v hodnotě potravin, a to od následujícího  dne nepřítomnosti a vždy pouze za celý den nepřítomnosti.

Tato příloha obsahuje 1 stranu.

…………………………….

Ing. Jiří Procházka

ředitel

 

Příloha č. 4 domácího řádu a poskytovaných služeb – Seznam fakultativních služeb

Popis Cena v Kč
1 Nákup, zajištění opravy nebo jiné služby mimo areál Palaty 30,-
2 Administrativní úkony spojené s dědickým řízením 200,-
3 Telefonní hovory dle platného ceníku
4 Provedení roční kontroly soukromého elektrospotřebiče 25,-/ ks
5 Doprava osobním automobilem 23,-/km, 25,-/ 15 min. čekání
6 Odběr el. energie – lednice 150,-/ měsíc
7 Odběr el. energie – televize 75,-/ měsíc
8 Pronájem lednice 50,-/ měsíc
9 Donáška jídla na pokoj (při indikaci  zdravotních důvodů se neúčtuje) 20,- /1 úkon
10 Odběr elektrické energie za používání oxygenátoru – cena dle typu a délky užívání vychází z aktuální fakturace

 

Tato příloha obsahuje 1 stranu.

…………………………….

Ing. Jiří Procházka

ředitel