Zaměstnanci Domova Palata se již po řadu let vzdělávají v modelu péče dle Prof. E. Böhma, který se svým kolektivem vytvořil na základě svých dlouhodobých pozorování psychobiografický model práce s člověkem trpícího demencí, založeným na přijatých zvyklostech a prožitých zkušenostech tohoto člověka během celého života, jak Prof. Böhm říká, je to metoda práce založená „na životním příběhu  člověka se změnou chování“. Domov Palata se stal doslova vlajkovou lodí tohoto přístupu ke klientům. Tento způsob práce a přístup ke klientům v rámci biografie byl sice v některých směrech intuitivně uplatňován v Domově Palata již dříve, ale přínos této koncepce je celostnost, systematičnost a zejména, jak již bylo zmíněno, týmová práce, kdy všichni zúčastnění postupují stejným směrem, dodržují stejný postup a přístup, klientovi je péče doslova „ušita na míru“. Základní kámen tohoto modelu, jak přistupovat k práci nebo spíše spolupráci s klientem, je přijmout a začlenit do ní jeho zvyklosti, regionální zvláštnosti místa pobytu během života či zaužívané návyky  se zohledněním zachovat v co možná největší míře a co možná nejdéle  jeho soběstačnost,  zapojovat  ho do běžných  úkonů péče o vlastní osobu a  motivovat  ke každodenní  činnosti, ať už v jeho domácím prostředí či v rámci zařízení. Dle aktuálního zdravotního stavu a samozřejmě stupně demence, pracovníci aktivizují seniora a rovněž velký důraz se klade na terapii prostředím, kde jsou využívány předměty, nábytek a doplňky, které jsou časově spjaté s dobou života seniora v jeho nejaktivnějším období. Tyto předměty a vybavení nejsou však pouhou dekorací ke zkrášlení prostředí, ale slouží plně k účelu, ke kterému byly klientem během jeho života používány. Pokud byl klient zvyklý např. mlít si zrnkovou kávu, má k dispozici kávový mlýnek, kde si zrnka sám nejprve umele a poté si kávu připraví. Již samotná vůně čerstvě umleté kávy tak evokuje jeho vzpomínky, které se vrací mnohem intenzivněji. V tomto prostředí se senior se syndromem demence chová a cítí nejlépe a bezpečně, je mu umožněn život v rámci jeho „normality“, což znamená, že senior prožívá den tak, jak byl zvyklý, s časovým harmonogramem, chováním a současně zvyklostmi, tzv.  „po svém“.  Základním předpokladem úspěšnosti je komplexní a zejména týmová práce s klientem, s kterým je i ve vyšším stupni demence možné komunikovat na citové úrovni a díky poznatkům ze zpracované biografie, na které se rovněž podílí všichni zúčastnění, využívat klíčové podněty a informace. Následně ve většině případů dochází ke zlepšení psychického stavu, snížení nemocnosti a nadužívání uklidňujících léků, zvýšení spokojenosti a klidu klientů i pečujících osob.

Naši zaměstnanci, kteří dokončili vzdělávání v tomto modelu péče, měli možnost převzít Certifikáty v rámci Mezinárodního odborného sympozia, kterého se zúčastnil sám Prof. Böhm. Gratulujeme a děkujeme Nadaci České spořitelny, která na toto vzdělávání nemalou měrou přispěla.